Comunicat privind primirea solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Primăria comunei Iratosu, Compartimentul de asistență socială  demarează, începând cu data de 26 august 2020, acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

Tichetele se acordă în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic  vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării grădiniței și școlii.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal  al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Iratosu

 • în cazul copiiilor din învățământul de stat preșcolar, venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să se situeze până la 284 lei;

 • în cazul copiiilor din învățământul de stat primar și gimnazial, venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei net (50% din salariul minim brut pe țară);

 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 26.08.2020 –  08.09.2020 la sediul Primăriei Iratosu, situat în Iratosu, nr.1, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • actele de identitate ale părinților /reprezentantului legal ( în original și copie);

 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;

 • certificatele de naștere ale copiiilor (original și copie);

 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;

 • certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

 • certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ; si anume:

* adeverinţă cu salariul net, inclusiv tichete de masă;

* cupon de pensie;

* cupon şomaj;

* cupon pensie de întreţinere copil;

* cupon alocație de stat pentru copii

* cupon indemnizații cu caracter permanent

* adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care rezultă că a beneficiat de bursă scolaraă, acordate in condițiile legii

* adeverință de la compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Iratosu din care rezultă bunrile mobile și imobile care le deține familia

 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Cererile în vederea acordării sprijinului educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile se găsesc la sediul Primăriei comunei Iratosu, la Scoala Gimnazială Iratosu si pe site-ul insitutiei : www.iratosu.ro

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Primăriei comunei Iratosu, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor  întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiiilor la grădiniță/școală pentru anul școlar 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 09.09.2020-14.09.2020, urmând ca Primăriei comunei Iratosu, să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului – Județul Arad până la data de 15.09.2020.

Primăriei comunei Iratosu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020, are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului – Județul Arad, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiteriinumai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în rețeaua unităților afiliate care va fi comunicată o dată cu distribuirea tichetului pe suport electronic. 


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support